Säännöt

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maanviljelysteknikkojen Liitto ry, Lantbruksteknikernas Förbund rf, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Liitto. Kotipaikkana on Kouvolan kaupunki. Liiton toimialueena on koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja tietoa ja valvoa jäsentensä ammatillisia etuja.

Tarkoitustaan Liitto pyrkii toteuttamaan järjestämällä kokouksia, esitelmä-, tiedotus-, retkeily- ja kurssitilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi Liitto voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahakeräyksiä ja arpajaisia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

3. Kieli

Liiton pöytäkirjakieli on suomi. Kokouksissa esille tulevat asiat on esitettävä molemmilla kotimaisilla kielillä niin hyvin kuin se kulloinkin on mahdollista, jos yksikin kokouksen osanottaja sitä vaatii. Tiedonantoja jäsenille tehdään toivomuksen ja kulloinkin käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä.

4. Jäsenet

Liiton jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, kannattajajäsenet ja jäsenyhdistykset.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen asetuksen mukaisen luonnonvara-alan ammattikoulun suorittanut henkilö. Liiton varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään myös jokainen em. ammattikoulun opettaja.

Kolmivuotisen koulutuksen saaneista jäseniksi hyväksytyistä henkilöistä käytetään nimitystä maanviljelysteknikko (lantbrukstekniker).

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi Liiton vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä henkilöitä, joilla katsotaan olevan ansioita liiton toiminnan edistämisessä. Liiton kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Liiton jäseneksi pääsyn hyväksyy anomuksen perusteella hallitus. Kunniapuheenjohtajia on vain yksi. Kannattajajäsenen hyväksyy hallitus joko suullisen tai kirjallisen ilmoituksen perusteella. Jäsenyhdistykseksi hallitus voi hyväksyä anomuksen perusteella maatalousalan oikeuskelpoisen yhdistyksen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hän vapautuu Liiton jäsenyydestä ilmoituspäivää seuraavan kalenterivuoden alusta, johon saakka hän on velvollinen suorittamaan kaikki maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin on määrätyksi ajaksi sitouduttu.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on kuuden kuukauden kuluttua sen eräpäivästä suorittamatta tai jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä voi erotettu valittaa kirjallisesti Liiton kokoukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan ja kokouksen päätös on lopullinen.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voidaan määrätä eri suuruiseksi henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

7. Hallitus

Liiton asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä. Varsinaisista hallituksen jäsenistä vuosittain on kaksi erovuorossa, ensin arvalla sitten vuorottain.

Liiton toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenistä pitäisi ainakin kolmen olla luonnonvara-alan koulutusta antavien koulujen johtajia tai opettajia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen jäsenen saapuvilla ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Hallituksen tehtävänä on:
1. ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja.
2. valvoa, että Liiton hallintoa hoidetaan sopusoinnussa lain, näiden sääntöjen sekä Liiton kokousten päätösten mukaisesti.
3. vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt, käsitellä ja päättää asiat, jotka on päätetty esittää Liiton kokouksen ratkaistavaksi.

Hallitukselle kuuluu päätösvalta sikäli kuin se ei näiden sääntöjen mukaan kuulu Liiton kokoukselle.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Liiton nimet kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Liitolla on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei 1/3 kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaadi henkilökysymyksissä äänestystä suljetuin lipuin.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Liiton kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta Liiton jäsenluettelon mukaisesti jäsenille postitetulla kutsulla.

12. Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
9. päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajan palkkioista
10. päätetään hallituksen esityksestä kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta
11. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Liiton jäsen haluaa saada jonkin asian Liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden hallinta

Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokralle ottamisesta tai vuokralle antamisesta sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää hallitus.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Liiton purkamisesta on tehtävä Liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa käytetään sen varat luonnonvara-alan koulutusta edistäviin tarkoituksiin maassamme purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.